Про Карт ООД с финансиране по Евро проект BG16RFOP002-2.073 - 1096 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Публикувано на: Jul 3, 2020

Категории: Новини

Автор: Про Карт ООД

Етикети: covid , EU , BG16RFOP002-2.073

Проект: BG16RFOP002-2.073 - 1096 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенифициент: Про Карт ООД

Обща стойност на проекта: 10 000лв.- 85% Европейско финансиране (8 500лв), 15% Национално финансиране (1 500лв)

Начало : 26/06/2020г.

Край : 26/09/2020г.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Про Карт ООД, разработи настоящото проектно предложение “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, в съответствие с Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на дружеството, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното му функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Проектът е с обща продължителност от 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за компания „Про Карт“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да продължат да функционира и развива дейността си в подобна усложнена икономическа обстановка.

Очакваните резултати при успешното реализиране на проекта се изразява в постигане на положителен ефект от Про Карт ООД, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството. Очаква се предприятието да продължи дейността си за период от минимум 3 месеца след приключването на проекта.